Gyengénlátóknak

Soproni Evangélikus Egyházközség

9400 Sopron, Színház utca 27. • • 06-99/523-002

A 2018. évi egyházközségi választás eredményei

Az egyházközség megválasztotta a következő tisztségviselőket és testületi tagokat:

Felügyelői tisztségre: Stinner Dávid
Másodfelügyelői tisztségre: dr. Komornoki László
Magyar gondnoki tisztségre: Gálos Ernő
Német gondnoki tisztségre dr. Farsangné Bérci Márta
Jegyzői tisztségre Soósné Vámos Mónika
Számvevőszéki elnöki tisztségre: Németh Ede
Számvevőszéki tag tisztségre: Nagyváradi Katalin
  Joó Katalin
  Podmaniczkiné Molnár Brigitta
  Dr. Friedrich András
  Jaczkó Eszter
  Dr. Edelényi Erzsébet
Egyházmegyei küldött tisztségre: Schlőgl Kálmánné
  Giglerné Orbán Anna
Egyházmegyei pótküldött tisztségre: 1.  Bálint Ádám
  2.  Rajnai Károly
Jelölőbizottsági tag tisztségre: Hajduné Siklósi Zsuzsanna
  Dr. Major Tamás
  Nagy Szabolcs
  Németh Katalin
  Kónyi-Kiss Gáborné dr.
Presbiteri tisztségre: Hirschler Katalin
  Hirschler Róbert
  Dr. Tölli Katalin
  Dr. Majorné Bruckner Judit
  Biczóné Pityer Gabriella
  Nagy Szabolcs
  Körmendy-Schlögl Nikoletta
  Krutzlerné Szarka Tünde
  Mátis Tamás
  Őri Katalin
Pótpresbiteri tisztségre: 1.  Dr. Major Tamás
  2.  Dr. Garab József
  3.  Gerhát Orsolya
  4.  Dr. Edelényi Erzsébet
  5.  Bálint Ádám
  6.  Kónyi-Kiss Gáborné dr.
  7.  Rajnai Károly
  8.  Nagyváradi Katalin
  9.  Balog Sándor Tamás
  10.Tremmer Bernadett

Varga Jenő sk. jelölőbizottsági elnök

Tájékoztató a 2018. február-márciusi gyülekezeti választásról

A gyülekezeti választáson azok szavazhatnak és lehetnek jelöltek, akik gyülekezetünk tagjai, és 2017-ben fizettek gyülekezetünkben egyházfenntartói járulékot. Ők szerepelnek a választói névjegyzékben, ami a templom előterében megtekinthető.

A választás első fordulóját február 25-én, vasárnap délelőtt tartjuk. Az istentiszteletek előtt és után, reggel 7.45 és délelőtt 11.30 között lehet leadni a szavazatokat a templom előterében, az előre elkészített szavazólapokon. Március 11-én második fordulót tartunk azokkal a tisztségekkel kapcsolatban, amelyekre egyik jelölt sem szerzett a szavazatok 50%-ánál többet, vagy amelyeknél szavazategyenlőség alakult ki.

A szavazólapon hat tisztségre és három testület tagjaira és póttagjaira lehet szavazni. Minden jelölt neve mellett egy négyzet szerepel az „igen”, egy másik pedig a „nem” szavazat céljából, a megfelelő négyzetbe kell X-et tenni. Ha a szavazó egy-egy tisztség vagy testület esetében minden négyzetet üresen hagy, vagy több jelöltre szavaz igennel, mint ahány személy megválasztható, szavazata érvénytelen. Ha a szavazó egy-egy tisztség vagy testület esetében egy vagy több jelöltre igennel vagy nemmel szavaz, másoknál viszont üresen hagyja a négyzeteket, az üres sor is „nem” szavazatnak számít, tehát nem lehet egyesekre szavazni, másokkal kapcsolatban tartózkodni. A tisztséget azok nyerik el, akik több „igen” szavazatot kaptak. Kérjük, hozzanak magukkal tollat, a kitöltés várhatóan több percet vehet igénybe.

hat tisztség (felügyelő, másodfelügyelő, magyar gondnok, német gondnok, jegyző, számvevőszéki elnök) esetében egy-egy főt választhatunk meg, tehát minden szavazó csak egy-egy jelöltre szavazhat érvényesen.

A következő hat év választásainak lebonyolítására 3-5 tagú jelölőbizottságot kell választanunk, tehát legfeljebb 5 főre lehet érvényesen igennel szavazni. Az elnökön kívül 2-6 tagot kell választanunk az egyházközség gazdálkodását ellenőrző számvevőszékbe, tehát legfeljebb 6 jelöltre lehet érvényesen igennel szavazni. Az egyházmegyei közgyűlésbe 2 gyülekezeti küldöttet és 2 pótküldöttet választunk, tehát legfeljebb 4 jelöltre lehet érvényesen igennel szavazni.

A következő tisztségviselők hivatalból teljes jogú tagjai a presbitériumnak: a gyülekezet lelkészei, felügyelő, másodfelügyelő, magyar gondnok, német gondnok, jegyző, a Fabricius szeretetotthon igazgatója, a Hunyadi iskola igazgatója. Rajtuk kívül a gyülekezet 10 tagot választhat a presbitériumba, valamint a következő években esetleg kieső presbiterek pótlására 10 póttagot. Tehát a presbiterjelöltek közül legfeljebb 20-ra lehet érvényesen igennel szavazni. A megválasztható tagok és póttagok számát a szavazólapon is feltüntetjük.

A megválasztott tisztségviselőket és testületi tagokat március 29-én, nagycsütörtökön, a 17 órakor kezdődő istentisztelet keretében iktatjuk be. Megbízatásuk hat évre, beiktatásuktól 2024 tavaszáig szól.

Végleges jelöltlista

Felügyelői tisztségre:                        Stinner Dávid

Másodfelügyelői tisztségre:             dr. Komornoki László

Magyar gondnoki tisztségre:            Gálos Ernő

Német gondnoki tisztségre:             dr. Farsangné Bérci Márta

Jegyzői tisztségre:                             Kónyi-Kiss Gáborné dr.

                                                             Soósné Vámos Mónika

Számvevőszéki elnöki tisztségre:     Németh Ede

Számvevőszéki tag tisztségre:          Bíró Diána

   megválasztható: legfeljebb 6 fő          Dr. Edelényi Erzsébet

                                                   Dr. Friedrich András

                                                              Gerhát Orsolya

                                                              Jaczkó Eszter

                                                              Joó Katalin

                                                              Nagyváradi Katalin

                                                              Németh Ede

                                                              Podmaniczkiné Molnár Brigitta

Egyházmegyei küldött tisztségre:      Bálint Ádám

   megválasztható: 2 tag + 2 póttag       Giglerné Orbán Anna

                                                               Rajnai Károly

                                                               Schlőgl Kálmánné

Jelölőbizottsági tag tisztségre:          Dr. Major Tamás

   megválasztható: legfeljebb 5 fő          Hajduné Siklósi Zsuzsanna   

                                                               Kónyi-Kiss Gáborné dr.

                                                               Nagy Szabolcs

                                                               Németh Katalin                     

                                                               Schlőgl Kálmánné

 

Presbiteri tisztségre: 
megválasztható: 10 tag + 10 póttag 

Bálint Ádám

Balog Sándor Tamás

Biczóné Pityer Gabriella

Dr. Edelényi Erzsébet

Dr. Garab József

Gálos Ernő

Gerhát Orsolya

Hirschler Katalin

Hirschler Róbert

Kónyi-Kiss Gáborné dr.

Kőhidi Péter

Körmendy-Schlögl Nikoletta

Krutzlerné Szarka Tünde

Dr. Major Tamás

Dr. Majorné Bruckner Judit

Mastalír Márta

Mátis Tamás

Nagy Szabolcs

Nagyváradi Katalin

Németh Ede

Őri Katalin

Rajnai Károly

Soósné Vámos Mónika

Stinner Dávid

Takács-Iváncsics Zsuzsanna

Dr. Tölli Katalin

Tremmer Bernadett

Zatykó Zsuzsanna

Gondolatok a presbiteri hivatásról

A valóság az, hogy a lutheri reformációt csak másodsorban érdeklik a szervezeti kérdések, de ilyen értelemben nagyon érdeklik. Érdeklődésének középpontjában az evangélium hirdetése áll, s ezért nagyon fontosnak tartja, hogy az egyház kormányzata és szervezete minél jobban szolgálja az evangélium hirdetését. Éppen ezért mindenkor és mindenütt azt a kormányzati formát igyekszik vállalni vagy kialakítani, amely az illető időben vagy helyen legalkalmasabb az evangélium szolgálata szempontjából.

Prőhle Károly
(Tarts, Uram, a kezedben. Személyes szavak presbiterekhez. 2012, 63. o.)

 

[…] Ha az egyháznak csak a külsőleg látható szervezeti jegyeit tekintjük, akkor a presbiter szerepe olyan, mint egy társaság vagy egyesület vezetőségi tagjáé. Az egyház azonban több ennél. Az Ágostai hitvallás VII. cikkében ezt olvassuk: az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.

Az egyházközségben végzett egyházi szolgálatról és az egyházközség önkormányzatáról szóló 1997. évi III. törvény 51. par. a. kimondja: A presbitérium részt vesz az egyházközség lelki, szellemi és anyagi életének szervezésében, irányításában és felügyeletében. A presbitérium hatáskörére, feladataira vonatkozó többi pont inkább a szervezeti és anyagi kérdéseket határolja körül. A törvények – természetükből következően – általános szabályokat rögzítenek, nem részletezők, a meghatározható és ellenőrizhető feladatokat írják elő: nem egy-egy gyülekezetre, különösen nem egyes személyekre szabottak. Hitem szerint minden presbiternek személyes küldetése és személyére szabott feladata van, amelyet a törvény nem részletez, legfeljebb keretet ad neki.

A presbitérium és a presbiter feladata tehát a gyülekezet lelki, szellemi és anyagi életének szervezésében, irányításában és felügyeletében való részvétel. A feladatok sokféleségéből és a presbiterek különböző adottságaiból következik, hogy mindenki a számára leginkább testhezálló munkát kapja. Óriási dolog, ha a gyülekezet anyagi gondjai nem a lelkészt terhelik, hanem azokat a presbitérium intézi és oldja meg. Nagy baj azonban, ha a gyülekezetben folyó felújítások, építkezések mellett a presbitériumnak már nincs ideje, esetleg indíttatása sem részt venni a gyülekezet lelki és szellemi életének szervezésében és irányításában.

A keresztyén embernek általában, a presbiternek pedig különösen is figyelnie kell arra, hogy beszéde egyértelmű legyen. […]

A szervezeti-szervezési kérdések közé tartozik, de nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a gyülekezet tagjai, különösen a presbiterek ne csak fogyasztóként éljenek a gyülekezetben, hanem az ügy iránti felelősség érzésével. Ennek azonban az is feltétele, hogy a döntésekben aktívan részt vegyenek (részt vehessenek). […]

Győri József
(Civil kontroll vagy társszolgálat. Gyülekezetpedagógiai füzetek 1. 2000, 78-79. o.)

A választás menete

A részvétel feltétele

A 2018-as választáson az ajánlhat személyeket a különböző tisztségekre és szavazhat a jelöltekre, aki:

 • evangélikus, azaz keresztségben részesült, az evangélikus egyház tanítását elfogadja, vallja és képessége szerint megtartja,
 • nagykorú és
 • 2017-ben gyülekezetünkben egyházfenntartói járulékot fizetett.


Jelölés elfogadásának, tisztség vállalásának feltétele ezeken felül:

 • a rendezett életvitel.


A presbitérium tagjai és az egyházmegyei küldöttek esetében továbbá:

 • a jelölteknek konfirmáltaknak kell lenniük.


Biztatunk gyülekezetünk tagjai közül mindenkit, aki eddig még nem tette, hogy még 2017-ben fizessen egyházfenntartói járulékot.

Ajánlás

2018. január 16-áig várjuk az ajánlásokat a különböző tisztségekre a templomban és a lelkészi hivatalban a kihelyezett lapokon. Az ajánlásokat a gyülekezeti jelölőbizottság összesíti, majd megkeresi az ajánlást kapott személyeket, hogy vállalják-e a jelöltséget.

A jelöltlista véglegesítése

Február 4-én, vasárnap délelőtt gyülekezeti közgyűlés véglegesíti a jelöltek listáját. A listát közzétesszük február első felében a templomban, gyülekezetünk honlapján (sopron.lutheran.hu/valasztas) valamint a Christophoros 2018. böjti számában.

Választás

Február 25-én, vasárnap délelőtt a választói névjegyzékben szereplők írásban adhatják le szavazatukat valamennyi jelöltre. Március 11-én, vasárnap délelőtt második fordulót tartunk azokkal a tisztségekkel kapcsolatban, amelyekre egyik jelölt sem szerzett a szavazatok 50%-ánál többet (a presbitereknél valószínű, hogy előáll ez a helyzet), vagy amelyeknél szavazategyenlőség alakult ki.

Beiktatás

A megválasztott tisztségviselőket istentisztelet keretében iktatjuk be, terveink szerint március 29-én, nagycsütörtökön.

Betöltendő tisztségek

 • felügyelő
 • másodfelügyelő
 • magyar gondnok
 • német gondnok
 • jegyző
 • presbiterek (10 fő és póttagok)
 • számvevőszéki elnök
 • számvevőszéki tagok (2-6 fő)
 • jelölőbizottsági tagok (3-5 fő)
 • egyházmegyei közgyűlési küldöttek (2 fő és póttagok)


Lebonyolítás

A jelölés és a választás folyamatát a gyülekezet jelölőbizottsága bonyolítja le. Forduljanak bizalommal a bizottság elnökéhez, Varga Jenőhöz. Elérhetőségei: +36-20/959-09-47, vaj47@freemail.hu

Kérés a gyülekezeti tagokhoz

Sokkal inkább megtartó erővé, erőforrássá, lelki otthonná tud válni a gyülekezeti közösség, ha felelősséget érzünk érte és feladatokat vállalunk. Köszönetet mondunk annak a sok-sok testvérünknek, aki nem csak résztvevője gyülekezetünk alkalmainak, hanem gondolkodik is a gyülekezet jövőjéről, és különféle szolgálatokkal hozzájárul annak alakításához. Sokan sokféleképpen teszik ezt. A gyülekezeti feladatvállalás egyik módja, ha valaki választott tisztségviselőként vagy presbiterként vesz részt a közösségi életben.

Evangélikus egyházunk törvényei értelmében 2018 márciusában lejár a mostani presbitérium megbízatása (akárcsak országszerte, minden gyülekezetben), ezért választást tartunk a 2018-2024-es időszakra a lelkészeké kivételével minden tisztségre. A legjobban az szolgálná a gyülekezet érdekét, ha olyan személyeket választhatnánk meg, akiknek fontos a gyülekezeti élet, rendszeresen részt vesznek az istentiszteleteken, a gyülekezeti élet legalább egy területén aktívak, és kétnyelvű gyülekezetünk minden területe szívügyük. Fontos, hogy tudjanak időt, erőt áldozni egyeztetésekre, szervezésre, döntések előkészítésére és meghozatalára vagy éppen kétkezi munkára.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyházközségünknek sok ingatlanja van, a városban nagy evangélikus intézményhálózat működik, gyülekezetünkben pedig sok különböző csoport.  Mindez viszont sok feladatot is ad. Azt, hogy a lelkészek több időt tudjanak látogatásra, igehirdetésre való felkészülésre, közösségi alkalmak vezetésére szentelni, az segítené, ha a presbiterek minél jobban részt tudnának venni a gyülekezet ingatlanjainak, pénzügyeinek és szervezetének felügyeletében és gondozásában. Emellett nagy áldás forrása az is, ha a lelkészekkel együtt ők is tevékenykednek az alkalmak tervezésében és szervezésében, gyülekezeti tagok és mások megszólításában, a közösség építésében. Fontos, hogy lelkészek, presbiterek, alkalmazottak és önkéntesek kölcsönösen támogatni tudják egymás szolgálatát.

Biztatjuk, bátorítjuk a testvéreket, hogy ha készek arra, hogy dolgozzanak a közösségért, vállaljanak feladatokat és tisztséget a gyülekezeti életben. Kérjük, a következő hetekben ajánljanak megfelelő személyeket a tisztségekre, februárban és márciusban pedig felelős döntéssel vegyenek részt a választó közgyűléseken. Kérjük, imádkozzanak azért, hogy a tisztújítás szolgálja gyülekezetünk lelki megújulását, a közösség gazdagodását, a békesség növekedését és a szolgálat erősödését.

Tóth Károly, Pelikán András és Holger Manke lelkészek