Gyengénlátóknak

Soproni Evangélikus Egyházközség

9400 Sopron, Színház utca 27. • • 06-99/523-002

Szociális és Házi Betegápoló Alapítvány

A 10 éves Szociális és Házi Betegápoló Alapítvány 2009-évi tevékenysége.

Alapítványunk kuratóriuma a törvények által előírt határidőre megtárgyalta és elfogadta a 2009. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az alapítvány könyvelője és ügyvezetése készített.

Az alapítvány a 2009. évben a gazdálkodásról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve: "a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját" állította össze. Alapítványunk működési rendjének alapvető szabályozását az egyesülési jogról szóló 1989.évi. CLVI.tv szabályozza.
A tevékenység tartalmait befolyásolja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993.évi. III.törvény, az 1997 évi CLIV.tv. az egészségügyről és a 43/1999 kormányrendelet valamint a gazdálkodással összefüggő számviteli és pénzügyi rendeletek.
Alapítványunknál a kuratórium tagjai és az ügyvezető részére tárgyévben sem került juttatás kifizetésre. A kuratórium a törvények előírás szerint tartotta meg 2009-ben üléseit.
Az NCA (Nemzeti Civil Alapítványok) pályázatán 2009-ben elnyert összeg szakmai és pénzügyi elszámolása megtörtént. A 2010. évre vonatkozó pályázat elbírálása is megtörtént és a szerződéskötés folyamatban van. (2004 - 2009 közti időszakban az NCA pályázatokon összesen 6.523.677 Ft-ot nyert alapítványunk.)
Az egyéb bevételek tartalmazzák az 1%-ból elnyert összeget is, ami 105.000 Ft. volt 2009-ben.

A mérleg adatai, az adatok (E Ft-ban értendőek)

Tényleges bevételek 11.069

Összes közhasznú tevékenység bevétele 10. 546

Országos Egészségbiztosítótól 9.007

Egyéb 205

Pályázati úton elnyert támogatás 443

Közhasznú tevékenység bevétele 348

Egyéb bevétel 543

Vállalkozói tevékenység bevétele 543

 

Tényleges kiadások 10,058

Összes közhasznú tevékenység kiadása 9.535

Anyagköltség 108

Bérköltség 4.364

Bérjárulékok 1.279

Vállalkozók bérköltsége

Egyéb költségek

Értékcsökkenés 110

Tárgyi eszköz beszerzés 121

Vállalkozói tevékenység ráfordítása 523

Munkánkat alapvetően továbbra is meghatározza az Európai Unió által is elismert alapelv, hogy fajra,nemre, vallásra való tekintett nélkül mindenkinek próbálunk segítségére lenni, akinek erre szüksége van rá, természetesen teljesítőképességeink határainak figyelembe vételével.

2009-ben végzett szakmai munka:

Ellátott vizitek száma: 4.420

Ebből 1.215 tisztán szociális gondozás
1.735 szakápolás + szociális gondozás
1.470 szakápolás

Vérvétel háznál: 365

Betegszállítás: 127

Gyógyászati segédeszközeink (szoba WC, tolókocsi, járókeret stb. folyamatosan ingyenes kölcsönzés alatt volt 35-40 fő részére)

A nehéz egészségügyi és szociális helyzet ellenére, ami állandó változásokon megy keresztül tartani tudtuk az ellátottak számát és az elvégzett vizitkereteket, sajnos egyre nagyobb az igény az elszegényedés folytán a térítésmentes gondozásra de sajnos anyagi lehetőségeink ennek határt szabnak.

A gondokat tetézi még az állam intézkedése az adományokkal kapcsolatosan, amelyek adókötelessé váltak és ez által részben bezárult az adományok kapuja 2009-ben.
Az állam által 2009 októberében végrehajtott vizitkeret csökkentés havi 150.000,-Ft bevétel kiesést okoz, melynek hatása 2010-ben fog jelentkezni mivel a vizit díjakat az OEP mindig a teljesítés után három hónappal utalja.
A gazdasági problémák hatásainak kivédése érdekében a kuratórium jóváhagyásával megtett személyzeti és gazdasági intézkedések illetve megszorítások meghozták hatásukat. De továbbra is folyamatosan szinte napról napra át kell gondolnunk a pénzügyi helyzetünket és a személyzeti problémákat és ezen a téren a jövőben sem tehetünk engedményeket.

A szociális gondozások igénybevétele esetén a kuratórium döntése értelmében megszüntettük az ingyenességet és bevezettük a térítési díjat 2010-ben alkalmanként : 400,-Ft/vizit.

Az ÁNTSZ szokásos éves ellenőrzése során kifogást nem talált és ez jegyzőkönyvben került rögzítésre.
Személyzeti kérdések: Horváth Istvánné főnővér alkalmazása sikeres volt, nagyon hamar betanult és a szakmai munkát magas színvonalon végzi illetve fogja össze. Az év folyamán Gárdainé Edina nővér elhagyta alapítványunkat, átmeneti időre Bella Ernő ny. mentőtiszt került alkalmazásra, akit a gondozottak nagyon megszerettek de sajnos, mivel nem volt szakápolói végzettsége az ANTSZ nem engedélyezte a foglalkoztatását. Az állást meghirdettük és Farkasné Horváth Veronika nővér került alkalmazásra, aki szintén megelégedésre látja el feladatát.
Sajnos, tömegével kerülnek kiképzésre szociális gondozók akiknek a foglalkoztatását a törvények ezen a területen nem engedélyezik.

A kuratórium egyhangú döntéssel az alábbi határozatokat hozta:

1) 2009-évi zárszámadást és az ügyvezetés beszámolóját elfogadta

2) Az alapítvány új szakmai programját jóváhagyta

3) Az NCA pályázatok beszámolóját tudomásul vette

4) A szociális gondozások díjait 2010-évre meghatározta

5) A kuratórium felhatalmazta az ügyvezetést minden szükséges gazdasági és személyzeti intézkedés megtételére az alapítvány pénzügyi helyzetének egyensúlyban tartására, a feladat folyamatos.

6) A kuratórium az alapítvány fennállásának 10 évfordulója alkalmából megköszöni minden eddigi dolgozójának, főnővéreknek, nővéreknek, gyógytornászoknak, könyvelőknek az ügyvezetőknek,a kuratórium volt tagjainak segítő és hűséges munkáját.

Alapítványunk a tizedik jubileumi évében új projektet is indítani kíván együtt a Berzsenyi Dániel Líceummal, melynek keretében a tanuló ifjúság is bekapcsolódik az alapítvány gondozottjainak és a gyülekezet egyedülálló idős tagjainak rendszeres látogatásába és segítésébe. Ezáltal az ifjúság megismerkedhet a "nagyszülők" mindennapi gondjával és problémáival. Projektünket Sopron Város Önkormányzata is egy pályázat keretében egy szerény összeggel támogatja, várjuk azon gyülekezeti tagok jelentkezését is akik ebben a munkában önkéntesként részt szeretnének venni.
Jelentkezés az alapítvány irodájában 9400 Sopron Templom u.12. II/9
Félfogadás: kedd 10-11-ig és csütörtök 16-17-ig.
E-Mail: haziapolas@freemail.hu

Az alapítvány kuratóriuma.

2012. évi zárszámadás, közhasznúsági jelentés

2013. évi közhasznúsági jelentés

A 2013. évi közhasznúsági jelentés PDF-ben, mérete: 946,54KIB.

2014. évi közhasznúsági jelentés

2014. évi közhasznúsági jelentés PDF-ben, mérete: 164,37 KiB.

2015. évi közhasznúsági jelentés

2015. évi közhasznúsági jelentés PDF-ben, mérete: 141,22 KiB.

2016. évi közhasznúsági jelentés

2016. évi közhasznúsági jelentés PDF-ben, mérete: 158,78 KiB.