Gyengénlátóknak

Soproni Evangélikus Egyházközség

9400 Sopron, Színház utca 27. • • 06-99/523-002

Kérés a gyülekezeti tagokhoz

Sokkal inkább megtartó erővé, erőforrássá, lelki otthonná tud válni a gyülekezeti közösség, ha felelősséget érzünk érte és feladatokat vállalunk. Köszönetet mondunk annak a sok-sok testvérünknek, aki nem csak résztvevője gyülekezetünk alkalmainak, hanem gondolkodik is a gyülekezet jövőjéről, és különféle szolgálatokkal hozzájárul annak alakításához. Sokan sokféleképpen teszik ezt. A gyülekezeti feladatvállalás egyik módja, ha valaki választott tisztségviselőként vagy presbiterként vesz részt a közösségi életben.

Evangélikus egyházunk törvényei értelmében 2018 márciusában lejár a mostani presbitérium megbízatása (akárcsak országszerte, minden gyülekezetben), ezért választást tartunk a 2018-2024-es időszakra a lelkészeké kivételével minden tisztségre. A legjobban az szolgálná a gyülekezet érdekét, ha olyan személyeket választhatnánk meg, akiknek fontos a gyülekezeti élet, rendszeresen részt vesznek az istentiszteleteken, a gyülekezeti élet legalább egy területén aktívak, és kétnyelvű gyülekezetünk minden területe szívügyük. Fontos, hogy tudjanak időt, erőt áldozni egyeztetésekre, szervezésre, döntések előkészítésére és meghozatalára vagy éppen kétkezi munkára.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyházközségünknek sok ingatlanja van, a városban nagy evangélikus intézményhálózat működik, gyülekezetünkben pedig sok különböző csoport.  Mindez viszont sok feladatot is ad. Azt, hogy a lelkészek több időt tudjanak látogatásra, igehirdetésre való felkészülésre, közösségi alkalmak vezetésére szentelni, az segítené, ha a presbiterek minél jobban részt tudnának venni a gyülekezet ingatlanjainak, pénzügyeinek és szervezetének felügyeletében és gondozásában. Emellett nagy áldás forrása az is, ha a lelkészekkel együtt ők is tevékenykednek az alkalmak tervezésében és szervezésében, gyülekezeti tagok és mások megszólításában, a közösség építésében. Fontos, hogy lelkészek, presbiterek, alkalmazottak és önkéntesek kölcsönösen támogatni tudják egymás szolgálatát.

Biztatjuk, bátorítjuk a testvéreket, hogy ha készek arra, hogy dolgozzanak a közösségért, vállaljanak feladatokat és tisztséget a gyülekezeti életben. Kérjük, a következő hetekben ajánljanak megfelelő személyeket a tisztségekre, februárban és márciusban pedig felelős döntéssel vegyenek részt a választó közgyűléseken. Kérjük, imádkozzanak azért, hogy a tisztújítás szolgálja gyülekezetünk lelki megújulását, a közösség gazdagodását, a békesség növekedését és a szolgálat erősödését.

Tóth Károly, Pelikán András és Holger Manke lelkészek

A választás menete

A részvétel feltétele

A 2018-as választáson az ajánlhat személyeket a különböző tisztségekre és szavazhat a jelöltekre, aki:

 • evangélikus, azaz keresztségben részesült, az evangélikus egyház tanítását elfogadja, vallja és képessége szerint megtartja,
 • nagykorú és
 • 2017-ben gyülekezetünkben egyházfenntartói járulékot fizetett.


Jelölés elfogadásának, tisztség vállalásának feltétele ezeken felül:

 • a rendezett életvitel.


A presbitérium tagjai és az egyházmegyei küldöttek esetében továbbá:

 • a jelölteknek konfirmáltaknak kell lenniük.


Biztatunk gyülekezetünk tagjai közül mindenkit, aki eddig még nem tette, hogy még 2017-ben fizessen egyházfenntartói járulékot.

Ajánlás

2018. január 16-áig várjuk az ajánlásokat a különböző tisztségekre a templomban és a lelkészi hivatalban a kihelyezett lapokon. Az ajánlásokat a gyülekezeti jelölőbizottság összesíti, majd megkeresi az ajánlást kapott személyeket, hogy vállalják-e a jelöltséget.

A jelöltlista véglegesítése

Február 4-én, vasárnap délelőtt gyülekezeti közgyűlés véglegesíti a jelöltek listáját. A listát közzétesszük február első felében a templomban, gyülekezetünk honlapján (sopron.lutheran.hu/valasztas) valamint a Christophoros 2018. böjti számában.

Választás

Február 25-én, vasárnap délelőtt a választói névjegyzékben szereplők írásban adhatják le szavazatukat valamennyi jelöltre. Március 11-én, vasárnap délelőtt második fordulót tartunk azokkal a tisztségekkel kapcsolatban, amelyekre egyik jelölt sem szerzett a szavazatok 50%-ánál többet (a presbitereknél valószínű, hogy előáll ez a helyzet), vagy amelyeknél szavazategyenlőség alakult ki.

Beiktatás

A megválasztott tisztségviselőket istentisztelet keretében iktatjuk be, terveink szerint március 29-én, nagycsütörtökön.

Betöltendő tisztségek

 • felügyelő
 • másodfelügyelő
 • magyar gondnok
 • német gondnok
 • jegyző
 • presbiterek (10 fő és póttagok)
 • számvevőszéki elnök
 • számvevőszéki tagok (2-6 fő)
 • jelölőbizottsági tagok (3-5 fő)
 • egyházmegyei közgyűlési küldöttek (2 fő és póttagok)


Lebonyolítás

A jelölés és a választás folyamatát a gyülekezet jelölőbizottsága bonyolítja le. Forduljanak bizalommal a bizottság elnökéhez, Varga Jenőhöz. Elérhetőségei: +36-20/959-09-47, vaj47@freemail.hu

Gondolatok a presbiteri hivatásról

A valóság az, hogy a lutheri reformációt csak másodsorban érdeklik a szervezeti kérdések, de ilyen értelemben nagyon érdeklik. Érdeklődésének középpontjában az evangélium hirdetése áll, s ezért nagyon fontosnak tartja, hogy az egyház kormányzata és szervezete minél jobban szolgálja az evangélium hirdetését. Éppen ezért mindenkor és mindenütt azt a kormányzati formát igyekszik vállalni vagy kialakítani, amely az illető időben vagy helyen legalkalmasabb az evangélium szolgálata szempontjából.

Prőhle Károly
(Tarts, Uram, a kezedben. Személyes szavak presbiterekhez. 2012, 63. o.)

 

[…] Ha az egyháznak csak a külsőleg látható szervezeti jegyeit tekintjük, akkor a presbiter szerepe olyan, mint egy társaság vagy egyesület vezetőségi tagjáé. Az egyház azonban több ennél. Az Ágostai hitvallás VII. cikkében ezt olvassuk: az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.

Az egyházközségben végzett egyházi szolgálatról és az egyházközség önkormányzatáról szóló 1997. évi III. törvény 51. par. a. kimondja: A presbitérium részt vesz az egyházközség lelki, szellemi és anyagi életének szervezésében, irányításában és felügyeletében. A presbitérium hatáskörére, feladataira vonatkozó többi pont inkább a szervezeti és anyagi kérdéseket határolja körül. A törvények – természetükből következően – általános szabályokat rögzítenek, nem részletezők, a meghatározható és ellenőrizhető feladatokat írják elő: nem egy-egy gyülekezetre, különösen nem egyes személyekre szabottak. Hitem szerint minden presbiternek személyes küldetése és személyére szabott feladata van, amelyet a törvény nem részletez, legfeljebb keretet ad neki.

A presbitérium és a presbiter feladata tehát a gyülekezet lelki, szellemi és anyagi életének szervezésében, irányításában és felügyeletében való részvétel. A feladatok sokféleségéből és a presbiterek különböző adottságaiból következik, hogy mindenki a számára leginkább testhezálló munkát kapja. Óriási dolog, ha a gyülekezet anyagi gondjai nem a lelkészt terhelik, hanem azokat a presbitérium intézi és oldja meg. Nagy baj azonban, ha a gyülekezetben folyó felújítások, építkezések mellett a presbitériumnak már nincs ideje, esetleg indíttatása sem részt venni a gyülekezet lelki és szellemi életének szervezésében és irányításában.

A keresztyén embernek általában, a presbiternek pedig különösen is figyelnie kell arra, hogy beszéde egyértelmű legyen. […]

A szervezeti-szervezési kérdések közé tartozik, de nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a gyülekezet tagjai, különösen a presbiterek ne csak fogyasztóként éljenek a gyülekezetben, hanem az ügy iránti felelősség érzésével. Ennek azonban az is feltétele, hogy a döntésekben aktívan részt vegyenek (részt vehessenek). […]

Győri József
(Civil kontroll vagy társszolgálat. Gyülekezetpedagógiai füzetek 1. 2000, 78-79. o.)